கட்சி: மற்றவர்கள் / சுயாதீனமானவர்கள்
Independent
போட்டி: 208
வெற்றி: 7