தங்கவேல்.என்
கட்சி : அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வயது : 52 போட்டியிடும் தொகுதி : கரூர் கல்வி : பி.டெக் (சிவில்) வசிப்பிடம் : 56,பாரப்பட்டி, வெஞ்சமாங்கூடலூர் மேற்கு அஞ்சல், அரவக்குறிச்சி, கருர் 639109 சொத்து நிலவரம் : ரூ 4,87,31,533 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி நிபுணர் ஜே.ஆர்.என் ராஜஸ்தான் வித்யாபீட்டிலிருந்து பி.டெக் (சிவில்) பல்கலைக்கழக பிரதாப் நகர், உதய்பூர் ராஜஸ்தான், கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறிய
வசிப்பிடம்
: 56,பரப்பட்டி, விஜயமங்காதுலூர் மேற்கு அஞ்சல், அராவ்குரிச்சி கருர் 639109
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 4,87,31,533
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்