தொகுதி: பதேபூர்சிக்ரி
வாக்காளர்கள்:1580582
ஆண்: 877271
பெண்:703267
திருநங்கை:44
பதேபூர்சிக்ரி இந்தியாவின் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் ஆக்ரா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு நகரம் ஆகும். வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இந்த நகரம் முகலாயப்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்