தொகுதி: தும்கூர்
வாக்காளர்கள்:1518518
ஆண்: 764561
பெண்:753839
திருநங்கை:118
தும்கூர் தமிழ் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய இருமொழியிலும் தும்பைப் பூக்கள் நிறைந்த ஊர் என்ற பொருளைத் தருகின்றது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்