தொகுதி: சிமோகா
வாக்காளர்கள்:1562243
ஆண்: 778782
பெண்:783379
திருநங்கை:82
சிமோகா கர்நாடக மாநிலத்தின் மைய நகரம் ஆகும். இம்மாவட்டம் வடகிழக்கில் ஆவேரி மாவட்டமும், கிழக்கில் தாவனகெரே மாவட்டமும், தென்கிழக்கில் சிக்மகளூர்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்