தொகுதி: பேகுசராய்
வாக்காளர்கள்:1747128
ஆண்: 878274
பெண்:868791
திருநங்கை:63
பேகுசராய் பீகார் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது .விவசாயம் இப்பகுதியின் முக்கிய தொழில் ஆகும். 2019 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுகள் வேட்பாளர்கள் பெயர்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்